svečias


svečias
1 svẽčias sm. (4) K, J, Š, Rtr, ; Q205, Lpn30, Sut, M, L, LL41 1. asmuo, atvykęs paviešėti, ko aplankyti (ppr. kviestas): Svečius mylįs, priimąs SD64. Svečių priėmimas H177, R, , N. Svečias esmi R158, 209. Laukiamas, mielas svẽčias . Svečių̃ kambarys . Rytoj bus turbūt svečių J.Jabl. Anas gi namiškis, o tu gi jau svẽčias Ml. Svẽčią pamylėti KI487. Svečiaĩ pavalgė, pagėrė i išejo Kr. Eik an manę kieman, svẽčias būsi Nmč. Svečiaĩ jau užprašyti JnšM. Važiuok greičiau namo, svẽčias yra Bgs. Tik pakyšt pro langą svečiaĩ Mrj. Vakar laukėm svečių̃, tai buvom užkloję [gražią staltiesę] Pb. Šiandie svečių̃ – durys neužsidaro! Mrj. Teip svečiaĩ i svečiaĩ iš vieno! Mžš. Tai par jus svečiai in svečių̃ Slk. Prašytų ir neprašytų svetẽlių prisirinko Grž. Atsinešė spirgų ingi pautus ir pagamino valgyt svečiãmu Dv. Sa svečiãmi prabit LKKXI171(Zt). Kas ieško naktigulto pas mano vartus, tas mano svečias V.Krėv. Krizas savo svečiùs meilingai ragino valgyt K.Donel. Visi atkeliavusieji karaliaus sūnūs buvo svečiaĩs ir linksminos daug dienų Jrk135. Sveteli, ar esi matęs kame tokią didelę varškę? J.Jabl. Svečių meilijama (svečiai prašomi atsilankyti) LC1885,40. Atejo svečias pas žmogaus turtingojo S.Stan. In vakarą suej[o] pas ją visi svečiai mediniai (žvėrys) LTR(Dv). Miegas ima, turbūt svečių̃ ateina (juok.) Gs. Jei pirmadienį svečių bus, bus ir par visą savaitę Sml. Jei katė prausiasi, bus svečių LTR(Ldvn). Jei iš krosnies i
škrenta ilgas pagalys – bus didelis svečias, jei trumpas – bus mažas Krkn. Kai iš pečiaus šauna žarija, tai bus piktas svečias LTR(Brsl). Mano svetẽliai prašyti, už baltų stalų sodinti JD491. O aš tokių svetužė̃lių niekad neturėjau JD506. Oi uošveli, oi tėvuli, ar lauki svetelio? KrvD202. Pinkise vainikelį, dėkise ant galvelės, tavo sveteliai, balti broleliai, balnoj bėrus žirgelius StnD20. Bus žirgams avižėlių, svetùkams prygalvėlių LB72. Namo, namo, svetèliai, namo, suėdėt, surijot gaidį su plūksnom DrskD230. Septyni rūtų lapukai, devyni jauni svetukai RD159. Kuom vaišinai tuos svetukus, kad manę nebuvo? JV42. Paklausykit, svetelaičiai, kas kamaroj dedas LTIII448. Saldus svečias (orig. svets) dūšių esi 319. Eš svečiu tapau svetimoj žemėje BB2Moz18,3. Svečiu buvau, o priėmėt mane Ch1Mt25,35. Jau jūs neeste nū daugiaus svečiais ir ateiviais VlnE168. Aš turiu būt svečiu namuose tavuose šią dieną DP574. Nenorėjo kitaip užgimt, tiektai ant kelio, svečių̃ namuose DP39. Bagoti ir didi svečiai buvo BPI60. | prk.: Sieloje vieši juodas svečias (liūdesys) S.Nėr. Visi mes esame svečiai pasauly B.Sruog. Ką tu, žmogau, padarysi – tik svẽčias in to pasaulio esmi! Lb. Ė čia žmogus šitas svẽčias in pasaulio (greitai mirs) Dglš. Knyga, laikraštis pasidarė kaime nuolatiniai svečiai sp. Rašytojų kūriniuose dar gana retas svečias paprastas darbo žmogus . Sūnus Dievo svečiu ant šio svieto buvo 182. Svečio (kūdikio gimstant) laukė kap karaliaus Kb. ^ Apsidžiaugė kaip svečius išleidęs KrvP(Jnš). Išeik bemylimas, ateik belaukiamas, tai geras būsi svečias B. Mielas svečias, bet duona brangi PPr123(Vlk). Mielas svečias – gaila varškės Mrj. Svečią linksmai išleido, nei kreivai nepažiūrėjo B. Svečias svečio bodis, o gaspadorius abiejų B, PrLXVII20. Ir prie pečio, ir prie svẽčio Š. Ne kožnam svečiui skaurada šiūruojama ir pautienė kepama B. Su šunimis ne svečias, su vaikais ne viešnia B. Svẽčią sutinka pagal drabužius, išleidžia pagal protą Avl. Žuvis ir svečias trečiąją dieną dvok VP52. Prie dviejų trečias – nebe svẽčias Mžš. Ankstyvas svečias už durų pastovės, vėlyvesnis už stalo pasėdės KrvP(Mrc). Dėl svečio turėk, dėl vaiko galėk J.Jabl. Neprašyk svečių pirm laiko Pšl. Svẽčias nevalnykas: ką liepia, tai reikia ir daryt Mlk. Svečio akys plačios LTR(Tvr), , Trgn. Svẽčias į vidų, akys ant lentynų NdŽ. Ar aš akis svečiam an stalo padėsiu? Ml. Teip čia svečiai lankos, jog ir troba par metus nešluota VP46. Ne svečio nusigąstu, ale neturto – nėr su kuomi priimti J. Svečio niekad nebijai, tik neturto savo Skr. Atejo sveteliai, o duonos nė kąsnelio KrvP(Mrk). Svečias dvejus namus gaišena LTR(Švnč). Tas ne svečias, kurį duona užkepa LTsV253. Sėsk, būsi svečias J.Jabl. Tai jau sėskis, kad atejai: svẽčias būsi, rytoj valgyt gausi (juok.) Mrs. Svẽčias atvažiavo – ne jautis įgyliavo (reikia priimti, pavaišinti) Ėr. Reikia išleist, kad svẽčias dieną neišneštų Ar. Nekoks svẽčias, gali pabūt ir stačias (juok.) PnmA. Nedidelis svẽčias, nedidelis i stačias Grd. Atėjo svẽčias nebuvėlis, ieškokit sūrio supuvėlio Jnšk. Svẽčias ne kiaulė – viso nesuės NmŽ. Gaspadorių pakorė, o svečius išvirė (bradinys, žuvys) Tvr. asmuo, pakviestas dalyvauti kur kokiam nors tikslui: Nuolatiniai radijo svečiai buvo lietuvių rašytojai .
2. LTR(Šlčn), Pls, Lz, Ml pirmas arba paskutinis rugių pėdas: Pirmasis pėdas vadinamas svečiu, diedu, gaspadoriumi, prapjova . Svẽčias iš rugių pirmo kūlio Klt. Kai pradeda pjaut [rugius], ataneša kūlelį kampelin, pastato – svẽčias, sako Dbg. Gaspadinė supjovus parsineša iš lauko svẽčią Dv. Nūnai reikia svẽčią atnešt namo Arm. ^ Dar svẽčias kojų nesušilo, o jau sviežią duoną minko Rod. 3. Trgn retai pasirodantis, trumpai pabūvantis žmogus: Šoferiu dirba – tik svẽčias namuos Btrm. Jį sunku rast dieną namie, jis tik svẽčias Mrj. Brolis namuose tik svẽčias Mrc.retai pasitaikantis, neilgai palaikomas koks daiktas: Lėk, vaikel, atnešk vandenio, bo tas vanduo tai svẽčias virtuvė[je]: po biškį, po biškį – i nėra Mžš. Par kareivį penki centai – svẽčias Mlt. ^ Rugys – gaspadorius, miežis – bernas, o kvietys – svẽčias Dkš. 4. euf. išmatos: Ko teip ilgai guli, turbūt su svečiu?! LTR(Šd).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • svečias — svẽčias 1 dkt. Láukiamas, míelas svẽčias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • svečias — svẽčias 2, svečià bdv. Svečiosè šalysè týko pavoji̇̀ngos li̇̀gos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • svečias — statusas T sritis informatika apibrėžtis Neturintis ↑paskyros (neužsiregistravęs) kompiuterinės sistemos naudotojas. Naudojasi tam tikromis svečio teisėmis, kurios būna mažesnės negu turinčio paskyrą. atitikmenys: angl. guest ryšiai: dar žiūrėk – …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • svečias — 2 svẽčias, ià adj. (4) Š, DŽ, KŽ; I 1. ne gimtinis, toliau esantis, svetimas (apie vietą, kraštą): Tai svečiõs šalies medis J. Iš svečiõs šalies atvažiavo svetys J. Iš svečiõs šalies parvažiavo J.Jabl(Als). Kaimo seselės vainikėlį nupynė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svečia — svẽčias 2, svečià bdv. Svečiosè šalysè týko pavoji̇̀ngos li̇̀gos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • guest — svečias statusas T sritis informatika apibrėžtis Neturintis ↑paskyros (neužsiregistravęs) kompiuterinės sistemos naudotojas. Naudojasi tam tikromis svečio teisėmis, kurios būna mažesnės negu turinčio paskyrą. atitikmenys: angl. guest ryšiai: dar… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • svetys — svetỹs sm. (4) Š, Rtr, DŽ, svẽtis (2) [K], OsG22, Plik; N 1. Sut, I, M, L, Varn, Plik, Vdžg žr. 1 svečias 1: Ankstie svetỹs atejo Rmč. Svẽtį pamatom, tai gražesnį jupiką velkamos Grd. Svečio dingste ir mums gerai, ir mus vaišina J. Būs i mums …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sėsti — sėsti, sėda (sėdžia, ta, ti), sėdo (sėdė K) intr. Rtr, sė̃sti; N, Sut, L, M 1. užimti sėdimą padėtį: Vaikai, jau vakarienė an stalo, sėskit valgyt Dbk. Vienuoleka [valgytojų] sėdam į stalą Pj. Į stalą sėda lygiai vienuolektą Vdk. I gaspadorius, i …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkepti — 1 užkèpti, ùžkepa, ùžkepė 1. tr. greitosiomis pakepti: Kad neažmiršę, būtum bent bandelę užkepę Sdk. 2. intr. daugiau iškepti, negu kepimui suvartoti miltai svėrė: Gera šeiminykė vis daugiau užùkepa Slm. | refl.: Duona ir kiti raugo bei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žuvis — žuvìs sf. (4) KBII101, K, LsB238, Rtr, Š, DŽ, KŽ, gen. sing. iẽs, žuvès GrvT17, nom. pl. žùvys DŽ3, žùves LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), gen. pl. žuvų̃ DP123, žuvių̃ Grk 1. Q278, H175, R, Sut, D.Pošk, S.Dauk, N, LL206, L zool. stuburinis vandens… …   Dictionary of the Lithuanian Language